next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietotekniikan perusteet, syksy 1998
Harjoitus 1 (22.-24.9.)

 1. Tehtävänä on järjestää ''Tietotekniikan perusteet''-kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden nimet, tai yleisemmin mikä tahansa N nimen lista aakkosjärjestykseen. Suunnittele tehtävälle kohtuullisen täsmällinen spesifikaatio (mikä on syötetieto, mikä haluttu tulos?), ja esitä sille jokin ratkaisumenetelmä.
 2. Luennolla tarkasteltiin esimerkkeinä henkilön puhelinnumeron etsimistä puhelinluettelosta peräkkäis- ja puolitushaulla (binäärihaulla). Olettaen, että puhelinluettelossa on N nimeä ja etsitty henkilö esiintyy näiden joukossa, montako nimeä joudutaan pahimmassa tapauksessa käymään läpi käytettäessä (a) peräkkäishakua, (b) puolitushakua?
 3. Tee seuraavat muunnokset lukujärjestelmien välillä:
  (a) 2-järjestelmän luku 10101 10-järjestelmään,
  (b) 16-järjestelmän luku 31A 2-järjestelmään.

  Esitä vaihe vaiheelta ``peruskoulualgoritmia'' käyttäen:
  (c) 2-järjestelmän lukujen 1011 ja 0101 yhteenlasku,
  (d) 16-järjestelmän lukujen A03 ja 02F yhteenlasku.

 4. Totea oikeaksi seuraava Boolen algebran laskulaki, ns. de Morganin kaava (monisteen s. 25):

  displaymath46

  Menetelmä: muodosta yhtälön molempien puolten funktioiden täydelliset totuustaulut ja totea ne yhteneviksi. (Huomautus merkinnöistä: loogisen, so. binääriarvoisen muuttujan x negaatiolle käytetään vaihtelevasti sekä merkintää tex2html_wrap_inline58 että tex2html_wrap_inline60 .)

 5. Suunnittele AND-OR-NOT-porteista rakentuvat logiikkapiirit seuraavien Boolen funktioiden laskemiseen (kaikki syötteet 1-bittisiä):
  1. displaymath47

  2. displaymath48Pekka Orponen
Wed Sep 16 18:45:10 EET DST 1998