next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 11, to 6.4. klo 10-12 sali MaD381

  1. Merkitään tex2html_wrap_inline733 = luvun tex2html_wrap_inline735 binääriesityksen n ensimmäistä bittiä. Arvioi lausekkeiden tex2html_wrap_inline739 ja tex2html_wrap_inline741 arvoa n:n funktiona.
  2. Osoita, että tex2html_wrap_inline745 .
  3. Osoita, että funktio K(x) ei ole rekursiivinen. (Vihje: Sovella lauseen 7.7 (ii) todistusideaa.) Millä aritmeettisen hierarkian tasolla sijaitsee joukko tex2html_wrap_inline749 ? Entä joukko tex2html_wrap_inline751 ?
  4. Osoita, että kaikilla tex2html_wrap_inline753 on voimassa: tex2html_wrap_inline755 . (Tässä on siis samaistettu binäärijonot x ja luonnolliset luvut n vastaavuuden tex2html_wrap_inline761 välityksellä. Tulos osoittaa, että vaikka funktion K(x) arvo vaihtelee jatkuvasti rajojen m(x) ja tex2html_wrap_inline767 välissä, niin sen muutosnopeus on melko rauhallinen.)
  5. Olkoon A rekursiivisesti lueteltava joukko. Osoita, että jos tex2html_wrap_inline771 , |x| = n, niin tex2html_wrap_inline775 . Päättele tästä, että ``epätyypilliset joukot sisältävät vain yksinkertaisia alkioita'' siinä mielessä, että jos A on rekursiivisesti lueteltava joukko, jolla tex2html_wrap_inline779 , niin kaikilla tex2html_wrap_inline771 , x = n, on voimassa tex2html_wrap_inline785 , missä tex2html_wrap_inline787 . Arvioi edelleen sellaisten binäärijonojen Kolmogorov-kompleksisuutta, jotka sisältävät vähintään kaksi kertaa niin paljon ykkösiä kuin nollia.
  6. Osoita, että on olemassa säännöllisiä kieliä, jotka voidaan tunnistaa n-tilaisella epädeterministisellä automaatilla, mutta joiden tunnistaminen deterministisellä automaatilla vaatii vähintään tex2html_wrap_inline791 tilaa. (Vrt. Laskennan teoria, Lauseet 2.1 ja 2.2. Vihje: Tarkastele kieliä tex2html_wrap_inline793 .)
  7. Tarkastellaan n solmun täydellisen verkon tex2html_wrap_inline797 kaarien värityksiä ``sinisiksi'' ja ``punaisiksi''. Annetulla tex2html_wrap_inline799 on Ramseyn luku r(k) pienin sellainen n, jolla verkko tex2html_wrap_inline797 välttämättä sisältää joko ``kokonaan sinisen'' tai ``kokonaan punaisen'' k solmun klikin, so.\ yhtenäisesti väritetyn k solmun täydellisen aliverkon. (Tiedetään, että r(k) on äärellinen kaikilla k, mutta ainoat tarkasti tunnetut arvot ovat r(3)=6 ja r(4)=18.) Todista seuraava alarajatulos (P. Erdös 1947):

    displaymath731Pekka Orponen
Thu Mar 30 14:48:03 EET DST 2000